Начало ЗАКОНИ

ЗАКОНИ

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм., бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.

закон

Закон за народната просвета
Отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от   1.08.2016 г.)

закон

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
Отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от   1.08.2016 г.)

закон

Закон за професионалното образование и обучение

закон

Закон за закрила на детето

закон

Закон за достъп до обществена информация

закон

Закон за защита от дискриминация

закон

Закон за защита от домашно насилие

закон

Кодекс на труда закон