Начало За училището История

      Специално училището за ученици с нарушeно зрение „Луи Брайл“ гр. София е държавно училище. В него живеят  и се обучават слепи и слабовиждащи деца от София и цялата страна на възраст от 5 до 19 години

       В летописната книга с начална дата 20.07.1963 г. е записано, че “Вторият институт за слепи в България, сегашното училище за слепи деца “Луи Брайл”, е открит в гр. Шумен с допълнителен бюджет за три месеца (Д.В бр.208 от 07.09.1945 г.) по инициатива на Люба Кацарова.”

       Със заповед № 8388 от 30.11.1945 г. на Министъра на просветата Стоян Костуров, Институтът за слепи е открит не само бюджетно, но и фактически и е преместен от гр. Шумен в гр. Варна.

       На 21.08.1952 г. (Протокол №1) по предложение на тогавашния директор Михаил Карамихайлов, учителският съвет решава училището да носи името на съветския писател и революционер “Николай Островски”.

       На 20.12.1963 г. училището е преместено от гр. Варна в новопостроена сграда в гр. София, кв. “Връбница”, ул. “Ломско шосе” и на следващия ден започват учебни занятия.

       В летописната книга е записано, че през учебната 1972/1973 г. училището става ЕСПУ с разкриване на IX клас.

     От 1992 г. училището от ЕСПУ за слепи деца “Николай Островски” се води като УДНЗ „Николай Островски”.

     Със заповед №РД-14-91 от 07 юни 2003 г. УДНЗ „Николай Островски е преименувано на СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”.

        През 2016 г. с влизането на новия закон за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.), името на училището е променено на СУУНЗ „Луи Брайл“