Прием

В специалните училища за обучение и подкрепа на ученици с нарушено зрение може да се обучават:

 1. Деца и ученици с тотална слепота със зрителна острота 0;

 2. деца и ученици с перцепция на светлина (светлоусещане) със зрителна острота от 0 до 0,01;

 3. частично виждащи деца и ученици със зрителна острота от 0,01 до 0,04 с корекция на по-добре виждащото око и зрително поле до 10 градуса;

 4. слабовиждащи деца и ученици със зрителна острота между 0,05 и 0,2 на по-добре виждащото око или зрително поле до 20 градуса;

 5. деца и ученици, които имат зрителна острота, по-висока от 0,2, но съществува увреждане на други зрителни функции, като рязко стеснено полезрение, силно увредено цветоусещане или очно заболяване, злокачествено късогледство, дегенериране на ретината, глаукома и други, поради което зрението прогресивно намалява;

 6. деца и ученици с нарушено зрение, с множество увреждания, сляпоглухи, чиято зрителна острота и зрително поле не позволяват да се обучават в други специални училища.

Съгласно НАРЕДБА за приобщаващото образование Обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г. , на МОН:

ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕТО Е БЕЗПЛАТНО.

ИЗДРЪЖКАТА СЕ ПОЕМА ОТ ДЪРЖАВАТА.

ПРИЕМЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ЯВЯВАНЕ ПРЕД РЕПЛР, ЗАСЕДАВАЩ ПО ГРАФИК.

Чл. 73. (1) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици, за които има индикации, че са със специални образователни потребности, се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика, чийто състав включва психолог, логопед, ресурсен учител, а при деца и ученици с увреден слух или с нарушено зрение – и рехабилитатор на слуха и говора или учител на деца и ученици с нарушено зрение, учителите в групата в детската градина/класния ръководител и учителите, които преподават на ученика в училището. Оценяват се познавателно развитие, комуникативни умения, социални умения, физическо развитие, адаптивно поведение, психични реакции, семейно функциониране.

МОЛБИ СЕ ПОДАВАТ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – СОФИЯ-ГРАД

София, ж.к. Слатина
ул. Владово 1
02/ 878 02 34

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕТО

 

 1. Заявление от родителите до директора на РЦПППО – София-град за приемане и записване в училището.

 2. Психолого-педагогическа характеристика – с подпис и печат от директора на детска градина, изпращащо училище или друга институция, в която детето е пребивавало.

 3. Здравен картон и имунизационен паспорт на ученика.

 4. Медицински документи (Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК, медицински протоколи и др.

 5. Копие от удостоверение за раждане;

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. Заявление за приемане .

 2. Свидетелство за завършено основно образование.

 3. Психолого-педагогическа характеристика.

 4. Здравен картон и имунизационен паспорт на ученика.

 5. 4 броя снимки.

 6. Медицински документи (Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК, медицински протоколи и др.)

 

ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕТЕТО И УЧЕНИКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

За извършването на оценката родителят представя следните документи:

 1. Заявление до директора;

 2. Статуси от проведени предварителни изследвания и консултации – психологични, логопедични, медицински, както и становище от специален педагог – при наличие на такива, в зависимост от потребностите на детето или ученика;

 3. Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на детето или ученика, включително документи от детската градина, при наличие на такива;

 4. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването – при деца и ученици с хронични заболявания.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ