Математика

РАМКОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО МАТЕМАТИКА
(ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА)

за деца и ученици с нарушено зрение и с множество увреждания

1. Общо представяне на програмата

Програмата е насочена към формиране на елементарни математически представи за количествени, пространствени и времеви отношения на обекти в непосредствената среда. Провокира се развитието на мисленето, вниманието и концентрацията на детската памет – качества на мисловната дейност, необходими в цялостния учебен процес. Цели се осмисляне на основни математически отношения между обекти и явления. Програмата е насочена към изграждане на навици и умения, пряко свързани с всекидневието и имащи непосредствен приложен характер. Програмата е насочена към две основни групи зрително затруднени ученици с множество увреждания, а именно:

  •  Модул 1 включва зрително затруднени ученици със сериозни обучителни трудности, тежка и дълбока степен на умствена изостаналост, със заболявания на централната и/или периферна нервна система (тежки форми), определени синдроми, сляпоглухи с тежка степен на зрителна и слухова загуба и др.
  • Модул 2 включва зрително затруднени ученици с умерена степен на умствена изостаналост, аутизъм, със заболявания на централната и/или периферна нервна система, хиперактивност, сляпоглухи с умерена степен на зрителна и слухова загуба и др.  Обучението е до 3 часа седмично.

2. Цели на обучението

 • Формиране на обобщени количествени представи и овладяване на умения за сравняване на количествени отношения.
 •  Формиране на елементарни представи за числата.
 •  Формиране на елементарни представи за величини и измерването им.
 • Формиране на елементарни представи за пространствени отношения и посоки за развиване на умения за ориентиране в пространството.
 • Формиране на елементарни времеви представи.
 •  Формиране на елементарни представи за основни геометрични фигури.
 • Формиране на елементарни представи за цветовете (при деца с остатъчно зрение).

ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

3. Специфични форми и методи за оценяване на постиженията  пряко наблюдение;  ситуативно оценяване за справяне с поставена задача;  неформални тестове и чек-листове. Оценяването ще бъде основата за даване на крайна качествена оценка в следните нива: 1. Постига целта/задачата. 2. Справя се със задачата. 3. Среща трудности в постигането на целта/задачата.

4. Общи методически указания за прилагане на програмата  съобразяване с индивидуалните потребности и възможности на децата;  съобразяване на степента на физическо натоварване със здравословното състояние на децата;  смяна на различни обучаващи дейности с релаксиращи такива;  в заниманията да се създава ситуация максимално близка с естествените условия, в които детето се среща с даден предмет или действие;  използване на игрови ситуации.