Полезни умения

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ПОЛЕЗНИ УМЕНИЯ

за деца и ученици с нарушено зрение и с множество увреждания

1. Общо представяне на програмата

Полезните умения са една от най-важните части в обучението на децата с множество увреждания. Полезните умения са комплекс от всички умения, гарантиращи постигане на известно ниво на самостоятелен и независим живот и самостоятелност в справяне с ежедневието. При малките деца със специални потребности общоприетото разбиране трябва да се промени и да се започне с дейности като: хранене, ползване на тоалетна (тоалетно столче или гърне), миене, обличане, подреждане на личните вещи, помощ вкъщи. Дори и най-тежко увреденото дете обича да се чувства полезно на себе си и другите. Обучението се извършва ситуативно всеки ден. Програмата е насочена към две основни групи зрително затруднени ученици с множество увреждания, а именно:

Модул 1 включва зрително затруднени ученици със сериозни обучителни трудности, тежка и дълбока степен на умствена изостаналост, със заболявания на централната и/или периферна нервна система (тежки форми), определени синдроми, сляпоглухи с тежка степен на зрителна и слухова загуба и др.

– Модул 2 включва зрително затруднени ученици с умерена степен на умствена изостаналост, аутизъм, със заболявания на централната и/или периферна нервна система, хиперактивност, сляпоглухи с умерена степен на зрителна и слухова загуба и др.

2. Цели на обучението

Основна цел е всяко дете да постигне максимален напредък, съобразен с неговите възможности и потребности, да се включва в живота на семейството и да се справя само в разнообразни ежедневни дейности, доколкото е възможно.

4. Специфични форми и методи за оценяване на постиженията

  •  пряко наблюдение;
  •  ситуативно оценяване за справяне с поставената задача;
  •  неформални чек-листове и тестове.

Оценяването ще бъде основата за даване на крайна качествена оценка в следните нива:

  • Постига целта/задачата.
  • Справя се със задачата.
  • Среща трудности при постигането на целта/задачата.

5. Общи методически указания по прилагането на програмата

  •  съобразяване с индивидуалните потребности и способности на всяко дете;
  • разделяне на всяко умение на отделни стъпки;
  • много добре структурирано занятие и достатъчно гъвкаво, за да се улесни възприемането на заложения материал;
  • за да се усвои всяко едно умение се изискват множество повторения, като времето за реакция на децата е удължено;
  • адаптиране на околната среда спрямо увреждането;
  • подкрепяне и поощрение след извършване успешно дори и на най-малкото действие.