Физическо възпитание и спорт

РАМКОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА
по адаптирано физическо възпитание и спорт/лфк
за изготвяне на индивидуални образователни програми
за деца и ученици с нарушено зрение и с множество увреждания

1. Общо представяне на програмата     Двигателната активност има съществена роля за цялостното развитие на зрително затруднените деца с множество увреждания. Програмата по физическо възпитание и спорт подпомага решаването на много специфични познавателни и възпитателни проблеми: укрепване на общото физическо състояние, развитие на груби и фини моторни умения, развитие на отделните анализатори, преодоляване на страха от придвижване в малко и голямо пространство. Програмата е насочена към две основни групи зрително затруднени ученици с множество увреждания, а именно:

Модул 1 включва зрително затруднени ученици със сериозни обучителни трудности, тежка и дълбока степен на умствена изостаналост, със заболявания на централната и/или периферна нервна система (тежки форми), определени синдроми, сляпоглухи с тежка степен на зрителна и слухова загуба и др.

Модул 2 включва зрително затруднени ученици с умерена степен на умствена изостаналост, аутизъм, със заболявания на централната и/или периферна нервна система, хиперактивност, сляпоглухи с умерена степен на зрителна и слухова загуба и др. Обучението е до 3 часа седмично.

2. Цели на обучението:

  • правилно физическо развитие и растеж на детския организъм;
  • подобряване на координацията на движенията, вкл. тренировка на равновесието;
  • насърчаване към обследване на пространство,
  • увереност и активност при придвижване;
  • участие в колективни игри.

4. Специфични форми и методи за оценяване на постиженията

  •  пряко наблюдение;
  •  ситуативно оценяване за справяне с поставена задача.

Оценяването ще бъде основата за даване на крайна качествена оценка в следните нива:

  • Постига целта/задачата.
  • Справя се със задачата.
  • Среща трудности при постигането на целта/задачата.

5. Общи методически указания за прилагане на програмата

  • съобразяване с индивидуалните потребности и възможности на децата;
  •  съобразяване на степента на физическо натоварване със здравословното състояние на децата и учениците;
  • смяна на различни обучаващи дейности с релаксиращи такива.