Mузика (музикотерапия)

РАМКОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МУЗИКА

за изготвяне на индивидуални образователни програми за деца и ученици с нарушено зрение и с множество увреждания

1. Общо представяне на програмата    Обучението по музика има съществена роля за цялостното развитие на зрително затруднените деца с множество увреждания. Програмата по музика подпомага решаването на много специфични познавателни, възпитателни и корекционни проблеми, формира музикални възприятия, развива музикални интереси, удоволетворява музикални потребности, допринася за развитие на потенциала и на някои музикални способности, развива речта и уменията за комуникация. Чрез обучението по музика се постига укрепването на общото физическо състояние и кондиция, развитие на общата и фината моторика, развитие на функциите на отделните анализатори.

Програмата е насочена към две основни групи зрително затруднени ученици с множество увреждания, а именно:

Модул 1 включва зрително затруднени ученици със сериозни обучителни трудности, тежка и дълбока степен на умствена изостаналост, със заболявания на централната и/или периферна нервна система (тежки форми), определени синдроми, сляпоглухи с тежка степен на зрителна и слухова загуба и др.

Модул 2 включва зрително затруднени ученици с умерена степен на умствена изостаналост, аутизъм, със заболявания на централната и/или периферна нервна система, хиперактивност, сляпоглухи с умерена степен на зрителна и слухова загуба и др. Обучението е до 2 часа седмично.

2. Цели на обучението

  • да въздейства емоционално, двигателно, комуникативно-речево, познавателно чрез изкуството на цялостния процес на развитие на зрително затруднените деца с множество увреждания;
  •  да създаде условия за формиране и възпитаване на интерес към музикалното изкуство;
  •  да стимулира емоционалните преживявания на децата при съприкосновението им с музиката;
  • да създаде практически умения за изпълнение на достъпни за възрастта и възможностите на децата музикални произведения;
  • да се формират навици за слушане на музика и за развитие на музикално-изпълнителски умения.

ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

  • пряко наблюдение;
  • справяне с поставена задача;
  • включване и участие в работата на класа;
  • оценяване на емоционалната отзивчивост и желанието за слушане;
  • оценяване на реакция при слушане и възприемане на музика, ниво на възприемане на темпо и динамика;
  • възможност да се възпроизвежда текст;
  • оценяване на вярно възпроизвеждане при пеене;
  • екипно оценяване на постиженията на децата в края на всеки учебен срок.

Оценяването ще бъде основата за даване на крайна качествена оценка в следните нива:

  •  Постига целта/задачата.
  •  Справя се със задачата.
  •  Среща трудности в постигането на целта/задачата.

5. Общи методически указания по прилагането на програмата, предназначени за учителите

  • съобразяване с индивидуалните възможности и потребности на деца с множество увреждания;
  •  всяко занятие трябва да бъде много добре структурирано и достатъчно гъвкаво, за да улесни възприемането на заложения материал;
  •  при зрително затруднените деца и ученици с множество увреждания е необходимо да се отрази, че времето за реагиране на поставена задача е удължено и често се налага повторение на словесните инструкции.