В отговор на тенденциите за интеграция на децата със специални образователни потребности в общообразователните училища, от много години към „Луи Брайл” функционира  консултантска служба, имаща за цел подпомагането на тези деца. Всяко зрително затруднено дете може да избере СУ за ученици с нарушено зрение, общообразователно или професионално училище, съгласно действащото законодателство.
Към СУУНЗ „Луи Брайл” работят двама консултанти- тифлопедагози, които подпомагат обучението на интегрираните зрително затруднени ученици в областта на специалните предмети като зрително подпомагане, ориентиране и мобилност, полезни умения; обучение и консултиране относно избора и работа със специални електронни оптични и неоптични средства. Консултантите оказват и техническа помощ в обучението по общообразователните предмети. В много случаи се налага консултиране на учителите и специалистите /логопед и психолог/ от общообразователните училища за специфичните образователни потребности на ученика с нарушено зрение.
В процеса на работа консултират и подпомагат и семейството на интегрирания ученик.