Към СУУНЗ „Луи Брайл” работя двама психолози. Психологическата рехабилитация, която провеждат е насочена към ранна диагностика и терапия на деца със зрителни нарушения и с множество увреждания- ДЦП, аутизъм и др. Диагностичните функции на екипа от психолози включва диагностика на психо- моторното, психо- социалното развитие и когнитивните умения. В хода на провежданите терапевтични дейности се осъществяват индивидуални и групови занимания, консултиране и обучение на родители.  Специално внимание се обръща на психологическата подкрепа на деца навлизащи в пубертета и такива от високо рискови семейства. Провеждат се индивидуални и групови занимания с учениците за превенция на насилието в училище, употребата на наркотични вещества, сексуално възпитание.  Преодоляването на фрустрацията в резултат на зрителния проблем е обект на интензивна психологическа намеса чрез провеждането на индивидуални занимания.