В СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ се обучават по общообразователната програма ученици от подготвителен до 12 клас. Курсът на обучение включва всички учебни предмети, които се изучават според учебния план за непрофилирана подготовка, одобрен от МОН. Висококвалифицираните учители притежават повече от една професионална квалификация, позволяваща им да работят с деца с нарушено зрение. Цялостната организация на учебния процес е насочена към покриване на държавните образователни изисквания, валидни за цялата страна по всички учебни предмети.
Подготовката започва с брайлово ограмотяване. Това е процес, който се извършва по методика развиваща тактилността и изискваща специални технически средства и пособия.Тя е различна от методиката за ограмотяване на плоскопечатен шрифт. От подготвителен клас започва обучение за развитието на сензо-моторни умения, компенсиращи зрителния дефицит. Специалните програми по Полезни умения, Ориентиране и мобилност, Зрително подпомагане и Тактилно творчество подпомагат както процеса на ограмотяване, така и цялостния процес на обучение. Той протича както във всички други училища, но със спецификата на компенсаторната насоченост на обучението в специалното училище- използването на технически средства, триизмерни модели, релефни изображения и начини за работа с тях.  През целия процес на обучение децата се учат на специфичния начин на изписване на брайл по различните учебни дисциплини.  Усвояването на знанията по всички учебни предмети включва използването на характерна за всеки един от тях брайлова символика, запис и подредба- знания, които могат да бъдат качествено усвоени само в специалното училище, защото там са специалистите, които имат ресурса и подготовката .
Обучението в областта на информационните технологии се извършва съобразно спецификата на зрителните увреждания и с помощта на специализиран софтуер.
Самоподготовката на учениците се организира в следобедни занимания, протичащи под ръководството на висококвалифицирани специалисти. Педагогическите дейности /самоподготовка, организиран отдих и спорт, занимания по интереси/ са съобразени с утвърдените годишни програми за работата на възпитателя в начален, среден и горен курс и работа с деца с множество увреждания
Учебни програми!!!